Käsisammuttimen tarkastus ja huolto

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Esimerkiksi veneet, kesämökit ja matkailuautot.

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.

Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

Nestesammuttimien enimmäishuoltoväli on viisi vuotta. Muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta. Ensimmäisen huollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

Lisäksi käsisammutin on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Käsisammutin on huollettava myös silloin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein.

Käsisammuttimen käyttöikä on yleensä kymmenen vuotta. Silloin sammuttimelle tulee tehdä koeponnistus ja tarkastus. Usein on edullisempaa hankkia uusi sammutin. Vanha sammutin on paineastia, ja siksi vaarallista jätettä, ja sen asianmukainen hävittäminen tapahtuu jättämällä se sammutinhuoltoliikkeeseen pientä korvausta vastaan.

Palopostit  

Palopostien huoltovelvoite perustuu Pelastuslakiin, SFS standardiin EN671-3, sekä Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton suojeluohjeen (Palovesiputkistot 1998) ohjeisiin, joiden mukaan pikapalopostit tulee tarkastaa joka vuosi ja letkut tulee koeponnistaa viiden vuoden välein.

SFS Standardi EN671-3 kiinteät palonsammutusjärjestelmät käsittelee pikapalopostien ja palopostien huoltoa. Se määrittää, että vastuuhenkilön (kiinteistön käyttäjä tai omistaja) tulee säännöllisesti varmistaa, että paloposti ei vuoda tai ole vahingoittunut ja että sille on esteetön pääsy ja se on näkyvästi esillä. Pätevöityneen henkilön, jolla on tarpeellinen koulutus ja kokemus suorittamaan valmistajan ja standardin vaatimat toimenpiteet, tulee suorittaa palopostien tarkastus- ja huoltotoimenpiteet vuosittain.

Lisäksi kaikki letkut tulee paineistaa maksimityöpaineeseen viiden vuoden välein. Tarkastusten ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden jälkeen tulee palopostit varustaa merkinnällä TARKASTETTU. Lisäksi vakuutusyhtiöt voivat vakuutusehdoissa ja suojeluohjeissa määritellä myös palopostien kunnossapitovelvoitteesta. Palopostit jäävät usein huoltamatta, vaikka ne ovat tärkeitä alkusammutusvalmiuden ylläpitäjiä.

Asianmukaisessa kunnossa olevat palopostit ovat tehokkaita alkusammutusvälineitä, koska kiinteästi vesiverkostoon kytkettynä ne antavat vettä välittömästi ja käytännössä rajattomasti. Ne ovat erityisen soveltuvia palon alkuvaiheessa ja niitä pystyy kouluttamatonkin henkilö helposti käyttämään. Palopostien käyttöikä on pitkä, mutta on muistettava, että niiden käyttökelpoisuus on pitkälti huollosta riippuvainen.

Pelastuslain 12§ määrittää, että tässä laissa tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Näitä varusteita ja laitteita ovat:

  1. sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto
  2. sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet 
  3. palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet 
  4. poistumisreittien opasteet ja valaistus 
  5. väestönsuojien varusteet ja laitteet.

Näistä velvoitteista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyiden osalta rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan, sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.  

Pelastuslaki 22§: Laitteet pidettävä toimintakunnossa ja tarkastettava asianmukaisesti.
Laitelaki 7§: Laitteet huollettava ja tarkastettava siten, että laitteistot täyttävät niille säädetyt vaatimukset käyttöikänsä ajan.
Laitelaki 5§: Laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet.Käyttö-, huolto- ja asennusohjeissa tulee antaa riittävät tiedot laitteen ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja turvallisesta käsittelytavasta.

Savunpoistojärjestelmät

Savunpoistojärjestelmät pitää huoltaa kerran vuodessa huoltoliikkeen toimesta. (Tukes)  

Savunpoistojärjestelmän toiminnan varmistaminen

Savunpoistojärjestelmän toimivuus tulee varmistaa säännöllisin väliajoin. Savunpoistoluukut ovat usein alttiina likaantumiselle, suurille lämpötilan vaihteluille ja lumelle, jolloin niihin kohdistuu huomattavan suuri rasitus. Pelastuslain (379/2011) mukaan kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla on myös savunpoistojärjestelmän kunnossapidon huolehtiminen.

Pelastuslaki 22§: Laitteet pidettävä toimintakunnossa ja tarkastettava asianmukaisesti.
Laitelaki 7§: Laitteet huollettava ja tarkastettava siten, että laitteistot täyttävät niille säädetyt vaatimukset käyttöikänsä ajan.
Laitelaki 5§ Laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Käyttö-, huolto- ja asennusohjeissa tulee antaa riittävät tiedot laitteen ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja turvallisesta käsittelytavasta.